Svazek obcí Podřipsko je dobrovolný svazek obcí v okresu Litoměřice, jeho sídlem je Roudnice nad Labem a jeho cílem je podpora regionálního rozvoje.

Svazek obcí Podřipsko - prevence vzniku odpadů

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005678

Vážení spoluobčané, v letošním roce se svazku obcí PODŘIPSKO podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zefektivnění našeho systému nakládání s odpady. Pořídili jsme vybavení, které přispěje k předcházení vzniku bioodpadu a textilního odpadu v celkové hodnotě 2,828 mil. Kč a Evropská unie nám přispěla částkou 2,404 mil. Kč. Z rozpočtu svazku obcí jsme tedy hradili pouze 424 tis. Kč, což odpovídá 15 % spolufinancování.

Co máme nového?

Mezi nově pořízené vybavení konkrétně patří 2 000 kusů kompostérů a 7 nádob na textil. Hlavním dodavatelem veškerého vybavení byla roudnická společnost MEVA-TEC. Administraci dotace zajistila Místní akční skupina Podřipsko, z. s. Kompostéry obdrží Vrbice, Doksany, Bříza, Kleneč, Záluží, Černěves, Vražkov, Straškov-Vodochody, Kyškovice, Mnetěš, Černouček, Dobříň a Vědomice. V Dobříni, Černěvsi, Klenči, Záluží, v Doksanech a ve Vražkově přibydou občanům mimo kompostérů také kontejnery na textil a obnošené oděvy. Tento kontejner bude k dispozici také obyvatelům Ctiněvse. Ze šatníku vyřazené kalhoty, trička, boty nebo starší povlečení a závěsy, tak bude možné opětovně využít především na dobročinné účely.

Jaké jsou výhody třídění bioodpadu?

V domácnostech a zahradách vzniká nejen odpad určený do kontejnerů na tříděný odpad, ale i biologicky rozložitelný odpad neboli bioodpad, který je třeba oddělovat od směsného komunálního odpadu a omezit tak jeho škodlivý vliv na životní prostředí. Díky domácím kompostérům pořízeným v rámci projektu máme možnost šetřit životní prostředí a zároveň snížit náklady odpadového hospodářství. Navíc od roku 2024 bude v České republice platit zákaz skládkování. Abychom mohli tento zákaz dodržet, musíme začít prevencí vzniku odpadu. Pokud efektivně vytřídíme bioodpad, snížíme množství směsného komunálního odpadu a tím pádem nám klesnou náklady na celý systém nakládání s odpadem. Výhodou třídění bioodpadu pocházejícího z kuchyní, z údržby zahrad a zeleně je jeho další využití. Kávová sedlina z ranní kávy, spadané ovoce, posekaná tráva nebo listí shrabané na podzim jsou pak díky procesu kompostování přeměněny na cenné organické hnojivo, které vrací do půdy důležité živiny a na rozdíl od průmyslových hnojiv pomáhá vázat vodu v půdě, zlepšuje samočistící schopnosti půdy a zlepšuje také její schopnost rozkládat některé znečišťující látky. Prosím věnujte pozornost seznamu částí odpadu, které lze kompostovat a které nikoliv.

Vladimír Urban , Předseda svazku obcí PODŘIPSKO

Co můžeme kompostovat?

 • Plevel, listí, natě ze zeleniny a bylin
 • Dřevní štěpky z větví stromů a keřů
 • Travní seč
 • Zbytky ovoce a zeleniny
 • Zbytky rostlin a mech
 • Slupky z citrusových plodů
 • Spadané ovoce
 • Čajové a kávové zbytky
 • Skořápky od vajíček a ořechů
 • Hlína z květináčů
 • Piliny, hobliny, kůra
 • Sláma a seno
 • Peří, vlasy
 • zbytky pečiva
 • lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
 • podestýlka domácích býložravých zvířat
 • popel ze dřeva
 • trus býložravých hospodářských zvířat

Co naopak nemůžeme kompostovat?

 • Kosti, maso, kůže
 • Oleje a tuky
 • Zbytky uvařených jídel
 • Trus masožravých zvířat
 • Časopisy
 • prachové sáčky z vysavače
 • rostliny napadené chorobami
 • Plasty, sklo, kovy
 • Porcelán a textil
 • Jednorázové pleny
 • Stavební odpad a kameny
 • Uhynulá zvířata
 • Komunální odpad
 • Filtry od cigaret
 • Popel z uhlí a cigaret
 • Chemikálie a léky
 • Další nerozložitelné materiály

Projekt Obce sobě

Svaz měst a obcí ČR zahájil v letošním roce realizaci projektu meziobecní spolupráce nazvaného „Obce sobě“. Svaz vystupuje jako garant projektu a poskytuje metodické vedení a veškeré administrativní zázemí. Na konci listopadu se do pilotního projektu, který je plně hrazen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zapojil i Svazek obcí Podřipsko, který sdružuje přes 20 obcí podřipského regionu.

Svazek se stal smluvním partnerem projektu meziobecní spolupráce. Na 19 měsíců zaměstná realizační tým složený z koordinátora, pracovníka pro tvorbu analýz a strategie a asistenta. Pro každou danou oblast budou v rámci týmu pracovat tzv. tematičtí experti pro vybrané oblasti spolupráce. Tyto týmy zmapují situaci v území a na základě těchto zjištění dojde k hledání společných řešení v povinných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí. Jako témata byly vybrány tyto oblasti: předškolní výchova a základní školství, odpadové hospodářství, sociální služby a volitelná oblast, jejíž řešení obec preferuje.

Do realizace projektu meziobecní spolupráce budou po dobu 15 měsíců zapojeni dva starostové členských obcí. Ti berou na svá bedra nejen garanci úspěšnosti projektu, ale jejich úkolem je přispívat ke vzniku podmínek pro rozvinutí spolupráce mezi obcemi. Motivující starostové mají přehled o situaci v území a mají schopnost přesvědčit své kolegy o smysluplnosti meziobecní spolupráce. Jejich činnost v rámci projektu nepodléhá žádné finanční odměně.

Témata, kterými se budou realizační týmy zabývat, byla zvolena tak, aby měla spolupráce obcí v daných oblastech smysl. Jedná se o záležitosti, které nejsou řešitelné pouze na území jedné obce, ale přesahují i její hranice. Výběr byl uskutečněn na základě zkušeností představitelů obcí, upřednostněna jsou témata, která aktuálně „pálí“ většinu starostů a v neposlední řadě také ta, která jsou ke společnému řešení vhodná.

Jedním vybraným tématem je základní školství a předškolní vzdělávání. Zejména malé obce mají vzhledem k demografickému vývoji problémy s udržením potřebného množství dětí ve školách. V okolí měst je pak palčivým problémem otázka dojíždění dětí. U mateřských školek se v současnosti obce potýkají s jejich nedostatečnou kapacitou. Další zvolenou oblastí je odpadové hospodářství – především zajištění optimálních finančních podmínek pro svoz komunálního odpadu, možná spolupráce při třídění odpadu. Do budoucna lze navíc očekávat zpřísnění legislativy, což povede k větším finančním a kapacitním nárokům obcí při plnění zákonných požadavků. Třetím okruhem jsou sociální služby, prostřednictvím kterých zajišťují obce svým občanům pomoc při osobní péči, stravování, ubytování aj. V rámci reformy sociálních služeb bylo jejich zajištění ve zvýšené míře převedeno na obce, a to bez dostatečného finančního příspěvku. Volitelné téma si pak mohou obce vybrat dle vlastního uvážení. Na projektu Obce sobě bude pracovat malý tým, který za výrazné podpory motivujících starostů a metodické podpory ze strany Svazu měst a obcí umožní vytvořit ucelené materiály za území Podřipska. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod. Bude jen na zástupcích obcí, pro které z navrhovaných řešení se rozhodnou – nebude to stát, který bude obcím diktovat shora, jak co má být, ale vybrat si mohou samy obce.

Hlavním cílem projektu je poskytnout organizační, právní i finanční pomoc dobrovolně vytvářeným svazkům obcí a měst namísto jejich administrativního či násilného slučování. Z dlouhodobého hlediska chce Svaz měst a obcí docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci. Stát by měl výrazně finančně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.

V porovnání s MAS zde nepůjde o partnerství mezi samosprávou, podnikateli a neziskovým sektorem, jedná se výlučně o spolupráci obcí. „V samotné projektové žádosti jsme zdůraznili výhodnost zapojování lidí z MAS, zejména kvůli jejich zkušenostem,“ uvádí ředitel projektu Jaromír Jech (SMO).